Maināmo paklāju serviss.
Privātuma politika

 Pārzinis un kontaktinformācija

SIA „TEPIX”

 Ādmiņu iela 4, Rīga, LV-1009

 Tālr. (+371) 22 411  

E-pasts: info@tepix.lv Mājaslapa: www.tepix.lv 


Mērķis un piemērošana 


Šīs politikas mērķis ir informēt Jūs par TEPIX veiktās personas datu apstrādes nolūkiem, tiesiskumu un Jūsu tiesībām datu apstrādes procesos.


 Privātuma politiku TEPIX piemēro atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu tiesību aktu prasībām, neatkarīgi no datu apstrādes formas un vides. 


Datu apstrādes nolūki 


TEPIX apstrādā Jūsu personas datus šādiem mērķiem:


 ➢ Uzņēmuma pakalpojumu nodrošināšana, t.sk. klientu vajadzību noskaidrošana, piedāvājumu izteikšana, līgumattiecību nodibināšana un izpilde; 


➢ Saimnieciskās darbības veikšana, t.sk. dokumentu pārvaldība un lietvedības kārtošana, finanšu administrēšana un grāmatvedības uzskaites nodrošināšana, kvalificēta darba spēka piesaiste; 


➢ Uzņēmējdarbības plānošana un vērtēšana, t.sk. uzņēmuma dokumentu arhivēšana un arhīva veidošana; 


➢ Citi specifiski nolūki, par kuriem Jūs informējam brīdī, kad Jūs sniedzat mums savus datus. Datu apstrādes tiesiskais pamats 


➢ TEPIX pamatā apstrādā Jūsu personas datus uzņēmuma sniegto pakalpojumu vai darba attiecību ietvaros, līgumsaistību nodibināšanai un izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas "b" apakšpunkts). Uz šī tiesiskā pamata TEPIX apstrādā Jūsu personas datus pirms līguma noslēgšanas, lai sagatavotu līgumu un apstrādā tikmēr, kamēr ir spēkā noslēgtais līgums. 


➢ Tāpat TEPIX apstrādā Jūsu datus uzņēmuma leģitīmās interesēs, kas izriet no nepieciešamības nodrošināt darba efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti, veicināt klientu apmierinātību, novērst vai mazināt dažādus riskus u.c. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas "f"apakšpunkts). 


➢ Atsevišķos gadījumos mēs lūdzam Jūsu piekrišanu datu apstrādei, ko izmantojam galvenokārt informēšanai par uzņēmuma piedāvāto preču vai pakalpojumu aktualitātēm, vai darba vakancēm (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas "a"apakšpunkts). Datu veidi un apjoms


 Personas datu kategorijas, kuras apstrādājam esošās sadarbības ietvaros vai potenciālās sadarbības izveidei: 


➢ vārds, uzvārds


 ➢ tālrunis


 ➢ e-pasts


 ➢ pakalpojuma sniegšanas vai preču piegādes adrese ➢pakalpojuma informācija vai pārdošanas darījuma informācija 


➢norēķinu rekvizīti- Jūsu konta numurs, kredītiestāde 


➢ uzņēmums, kuru pārstāvat un pārstāvniecības tiesības (tikai juridiskajiem klientiem) 


Personas dati, kurus Jūs sniedzat, piesakoties darba vakancēm TEPIX: 


➢ vārds, uzvārds ➢ tālrunis


 ➢ e-pasts


 ➢ izglītība 


➢ kvalifikācija


 ➢ iepriekšējā darba pieredze


 ➢cita informācija, kuru Jūs norādāt savā CV, pieteikuma vēstulē vai iesniedzat pievienotajos dokumentos Iespējamie datu saņēmēji 


Jūsu personas dati netiek izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka Latvijas Republikas un ES spēkā esošie normatīvie akti.


 Atsevišķos un kontrolētos nolūkos, lai nodrošinātu racionālu, drošu un efektīvu saimnieciskās darbības organizāciju, noslēdzot atbilstošu līgumu, Jūsu personas dati var tikt nodoti konkrētam apstrādātājam noteiktu uzdevumu veikšanai. 


Uzņēmums izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai ievērotu Regulas prasības un nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību. 


Datu saņēmēju kategorijas:


➢  Pilnvarotie TEPIX darbinieki 

(piemēram, Klientu serviss, Ražošanas nodaļas darbinieki, autovadītāji);


➢  Valsts un pašvaldības iestādes - tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā 


(piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Datu valsts inspekcija, Valsts darba inspekcija - saskaņā ar normatīvajiem aktiem); 


➢  Speciālisti vai personas, kuras piesaistītas konkrētu uzdevumu izpildei 


(piemēram, datu aizsardzības speciālists, darba aizsardzības speciālists u.c. - uz pakalpojuma līguma pamata) ; 


➢ Pakalpojumu sniedzēji/ apstrādātāji, kas nodrošina ārpakalpojumus uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai 


(piemēram, grāmatvedības pakalpojumi, telpu uzkopšanas, apsardzes pakalpojumiu.c. - uz pakalpojuma vai uzņēmuma līguma pamata) . 


Jūsu tiesības

➢  tiesības piekļūt saviem datiem 

— saņemt apstiprinājumu Jūsu datu apstrādei 

(pēc Jūsu pieprasījuma tiks sniegta atbilde, vai Jūsu dati tiek/netiek apstrādāti ); 

— Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem 

(pēc Jūsu pieprasījuma tiks sagatavota Jūsu apstrādāto datu (nevis dokumentu) kopija, piemēram, izdruka ar Jūsu datiem no sistēmas vai apstrādāto datu kopumu saņemsiet atbildes vēstulē). 


➢  tiesības labot savus datus

— Jums ir tiesības uz savu datu labošanu, ja tie ir nepareizi vai neprecīzi. Saņemot šādu pieprasījumu tiks ņemta vērā tajā norādītā argumentācija. Šaubu gadījumā par pieprasījuma pamatotību, mums ir tiesības lūgt Jums iesniegt papildu pierādījumus datu labošanas nepieciešamībai. 


➢ tiesības tikt aizmirstam

— Jums ir tiesības pieprasīt dzēst savus datus – «tikt aizmirstam», piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami nolūkam, kuram tie tika iegūti vai, ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata dati tika apstrādāti. 


➢ tiesības ierobežot apstrādi


— Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi, piemēram, ja esat apstrīdējis datu precizitāti vai ja dati vairs nav nepieciešami noteikto nolūku realizēšanai, bet nevēlaties, lai dati tiktu dzēsti Jūsu likumīgo tiesību īstenošanai vai aizstāvībai u.tml. 


➢ tiesības uz datu pārnesamību


— Jums ir tiesības uz datu pārnesamību vai pārvietošanu, ar mērķi tos saglabāt vai radīt iespēju datu atkārtotai izmantošanai, piemēram, nododot citam uzņēmumam vai iestādei. 


➢ tiesības iebilst

— šīs tiesības Jūs varat īstenot, ja Jūsu dati tiek apstrādāti balstoties uz uzņēmuma leģitīmajām interesēm.


 — tiesības iebilst Jūs nevarat īstenot, ja apstrādes tiesiskais pamatojums ir Jūsu sniegtā piekrišana, līgumattiecību izpilde, juridiska pienākuma izpilde, Jūsu vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība. 


➢ tiesības attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu


— Jums ir tiesības nebūt automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas subjektam. Automatizēts individuāls lēmums ir lēmums, kura pamatā ir tikai automatizēta datu apstrāde, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami Jūs ietekmē. 


! Uzņēmums savā darbībā neizmanto automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu. 


➢ tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei 


— konstatējot prettiesisku Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. 


Jūsu pieprasījumu izpilde un atbildes sniegšana 


Jūsu jautājumus mēs izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un mēneša laikā informēsim Jūs par veiktajām darbībām.


 Atbildi uz Jūsu pieprasījumu sniegsim bez maksas, izņemot gadījumus, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots, pārmērīgs, vai tā izpildei ir jāiesaista papildu resursi. Šādos gadījumos mums ir tiesības pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā uzņēmuma administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu, vai arī atteikt pieprasījuma izpildi. 


Datu apstrādes un aizsardzības pamatprincipi 


Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai likumīgiem nolūkiem, saskaņā ar uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem, nodrošinot atbilstošus aizsardzības pasākumus, ievērojot apdraudējuma riskus, piešķirtos finansiālos resursus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos un tehniskos līdzekļus. 


• mēs nepieprasām un neapstrādājam vairāk informācijas, kā nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai;


 • mēs rūpējamies, lai Jūsu dati būtu korekti un precīzi. Ja rodas šaubas par iesniegtās/saņemtās informācijas aktualitāti vai pareizību, iespēju robežās centīsimies ar Jums sazināties, lai precizētu apstrādē esošo datu pareizību; 


• mēs neapstrādājam Jūsu personas datus ilgāk, kā ir nepieciešams paredzētā nolūka sasniegšanai. Mainoties datu apstrādes nolūkam, mēs veicam nepieciešamā datu apstrādes apjoma pārvērtēšanu; 


• mēs nodrošinām, lai pieeja Jūsu personas datiem būtu tikai tiem darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams tiešo amata pienākumu veikšanai; 


• mēs pastāvīgi pilnveidojam tehniskos un organizatoriskos pasākumus ar mērķi nodrošināt atbilstošu personas datu aizsardzību un drošību. 


Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatnes 


Mūsu mājaslapa (www.tepix.lv) var izmantot sīkdatnes (cookies).


 Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas izveidotas un saglabājas Jūsu lietotajā ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.). Sīkdatnes “atceras” mājaslapas apmeklējuma pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mājaslapas lietošanas ērtumu. Sīkdatnes tostarp ļauj interneta vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. 


Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu.


 Mēs neizmantojam un neuzglabājam analītiskās sīkdatnes reklāmas un citu mārketinga aktivitāšu veikšanai.


Ja nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, to iespējams pārtraukt, izmantojot interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mājaslapas lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.